КӘСІПТІК БАҒДАР БЕРУ НАУҚАНЫ АЯҚТАЛДЫ, БІРАҚ ОҚЫТУ ЖАЛҒАСУДА

Екінші жыл облыс колледждерінде талапкерлердің өтініштерін қабылдау «Азамат: электрондық колледж» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылды.Біздің колледжде де осы жүйе енгізілген.Бұл жүйеде неғұрлым тиімді жұмыс істеу үшін колледж педагогтары үшін оқыту ұйымдастырылды.Осы бағдарламамен жұмыс істеу дағдыларын меңгерген ө/о тәжірибелі шеберлері: С.Б. Бекмурадов, А.Е. Есім, А.Ж. Алтыбаева, Д.А. Жалелов микротоптарда оқыту жүргізеді.Жұмысты сыртқы порталда (талапкер жеке кабинеттен өтінім береді), сондай-ақ ішкі порталда (колледжде өтініштерді қабылдау), талапкерлердің қажетті ақпаратын енгізуді қарайды.«Азамат: электрондық колледж» жүйесінде алған жұмыс дағдылары колледждің оқытушылары мен ө/о шеберлерінің ақпараттық сауаттылығын арттырады, сондай-ақ қабылдау комиссиясының сапалы жұмысына әсер етеді деп үміттенеміз.

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ, НО ОБУЧЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Второй год в колледжах области прием заявлений абитуриентов осуществлялся через информационную систему «Азамат: электронный колледж». В нашем колледже так же внедрена данная система.  Для более эффективной работы в данной системе было организовано обучение для педагогов колледжа. Опытные мастера п/о: Бекмурадов С.Б., Есiм А.Е., Алтыбаева А.Ж., Жалелов Д.А., овладевшие навыками при работе с данной программой, ведут обучение в микрогруппах.  Рассматривают работу  на внешнем портале (абитуриент подает заявку с личного кабинета), так и на внутреннем портале (принятие заявлений в колледже), внесение необходимой информации абитуриентов. Надеемся, что приобретенные навыки работы в системе «Азамат: электронный колледж», повысят информационную грамотность преподавателей и мастеров п/о колледжа, а также повлияют на качественно работы приемной комиссии.  

 

Голосов еще нет