Басқару құрылымы және қызметтердің өзара әрекеттестігі

 

 

Колледж директоры:

1.Колледж басшылығына оның Жарғысына және Қазақстан

Республикасының заңнамасына сәйкес басшылық етеді.

2.Колледждің білім беру, тәрбиелік, әкімшілік және өндірістік жұмысын 

қамтамасыз етеді.

 3.Колледж даму стратегиясын, мақсаттары мен міндеттерін айқындайды, 
оның жұмысын жоспарлау туралы шешім қабылдайды.
 4. Колледж кеңесі мен қоғамдық ұйымдармен бірлесіп колледжді дамыту 
бағдарламаларын, оқу жоспарларын, курстарды, 
пәндерді, жыл сайынғы күнтізбелік оқу кестелерін, қауымдастық жарғысын
 және колледждің ішкі ережелерін әзірлейді, бекітеді және жүзеге асырады.
 5. Колледждің басқару құрылымын анықтайды, кадрлармен қамтамасыз 
етеді

6.Ғылыми, білімберу, әкімшілік, қаржылық, экономикалық және басқа

мәселелерді шешеді.

7. Колледждің құрылымдық бөлімшелерінің, педагогикалық және басқада

қызметкерлерінің  жұмысын жоспарлайды, үйлестіреді және қадағалайды.

8. Педагогикалық кадрлардыіріктеуді, іріктеуді және орналастыруды жүзеге

асырады.

9. Қызметкерлердіңміндеттерінанықтайды, олардыңкәсібидағдыларын 

жетілдіру үшін жағдайлар жасайды.

10. Қызметкерлердің шығармашылық бастамасын көтермелейді және

ынталандырады, команда  дағы қолайлыморальдық-психологиялық

алдықолдайды

11.Студенттердің контингентін қалыптастырады, оларды әлеуметтік 
қорғауды қамтамасыз етеді.
12. Жергілікті билік органдарымен, кәсіпорындармен және ұйымдармен, 
жұртшылықпен,  ата-аналармен (оларды алмастыратын адамдармен) тиімді
 өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты  қамтамасыз етеді.
13. Педагогикалық және әдістемелік бірлестіктердің қызметіне ықпал етеді.
14. Бюджеттік қаражатты, сондай-ақ басқа көздерден қаражатты ұтымды 
пайдалануды қамтамасыз етеді.
15. Мемлекеттік, муниципалдық, қоғамдық және басқа да органдардағы 
колледж.
16.Ол оқу-материалдық базаны есепке алу, сақтау және толықтыруды, 
санитарлық-гигиеналық режим мен  еңбек қорғау ережелерін сақтауды, 
құжаттаманы есепке алуды және  сақтауды қамтамасыз етеді.
 17. Білім беру бағдарламаларын оқу жоспарына және оқу үрдісінің 
кестесіне, түлектердің білім сапасына, өмір мен денсаулыққа, оқу үдерісінде
 студенттер мен колледж қызметкерлерінің құқықтарымен бостандықтарын 
құрметтеу үшін жауапты.
 
Бойынша директордың орынбасары оқу өндірістік жұмыс
 
Студенттерді Практикалық оқыту бойынша жұмыстарды ұйымдастырады және басқарады, олардың практикалық дағдыларын қалыптастыру бөлігінде мамандықтардың мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарын орындауды қамтамасыз етеді.  
2.  Кәсіпорындармен, мекемелермен, ұйымдармен тәжірибе орындарын қамтамасыз ету бойынша шарттар жасасады, кәсіпорындардың шарттар талаптарын орындауын бақылауды жүзеге асырады. 
3.  Студенттердің практикадан өтуі және олардың жеке тапсырмаларды орындауы туралы есептерді П/о шеберлерімен практикаға дайындау және тапсыру бойынша жұмысты ұйымдастырады және жүйелі түрде бақылайды. 
4.  Практика бағдарламаларының орындалуын, сондай-ақ оқу жүктемесінің орындалуын және өндірістік оқыту шеберлерінің есебін бақылауды жүзеге асырады.
3.5 кәсіби оқытуға басшылық жасайды және бұл жұмысты жоспарлайды. Білім беру және тәрбие процесінің сапасын және практика кезінде студенттерді даярлау нәтижелерін бағалаудың объективтілігін бақылауды жүзеге асырады. 
5. Студенттерді кәсіптік оқыту мен тәрбиелеудің түрлері мен әдістерін жетілдіру, теориялық және практикалық оқытудың сабақтастығын жүзеге асыру бойынша циклдік комиссияның жұмысын бағыттайды.
6.  Практиканың барлық түрлерінің жұмыс бағдарламаларын, өндірістік оқыту кестелерін әзірлеуді ұйымдастырады, олардың орындалу барысы мен нәтижелерін қамтамасыз етеді және бақылайды.  
7.  Оқу жоспарлары мен оқу процесінің кестесін әзірлеуге қатысады.
8.  Зертханалар мен кабинеттерді техникалық жабдықтау жөніндегі жұмыстарға басшылық жасайды, оларды дамытудың перспективалық жоспарларын әзірлейді. 
9.  Түлектердің жұмысқа орналасуына жауап береді. 
10. Қорытынды мемлекеттік аттестаттауға жалпы басшылықты жүзеге асырады.
11.  Қосымша білім беру қызметтерінің номенклатурасын кеңейтуге ықпал етеді.
12.  Педагогикалық кеңестерге арналған колледждің оқу-өндірістік қызметі мәселелері бойынша материалдарды, жиынтық есептер мен анықтамаларды дайындайды, өздерінің лауазымдық міндеттері шеңберінде колледждің педагогикалық кеңесінің жұмысын ұйымдастыруға қатысады. 
13.  Жоғары тұрған білім беру басқару органдарына белгіленген есептілікті ұсынады.

 

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары 

1,Білім беру үрдісінің мақсаттарын іске асыру бойынша педагогикалық ұжым қызметінің болашақтағы және ағымдағы жоспарлауды ұйымдастырады;
 
2. Колледжде оқу және оқу-ұйымдастыру жұмыстарын ұйымдастырады;
 
3. Оқу жоспарлары мен бағдарламаларын орындау бойынша оқытушылардың және басқа да педагогикалық және өзге де қызметкерлердің жұмысын, сондай-ақ білім беру мекемесінің қызметіне қажетті оқу-әдістемелік және өзге де құжаттарды әзірлеуді үйлестіреді;
 
4. Білім беру үрдісінің мониторинг нәтижелерін талдауға жауап береді;
 
5. Емтихандарды дайындау және өткізу жөніндегі жұмысты ұйымдастырады, емтихан билеттерін бекітеді;
 
6. Ата-аналар (оларды алмастыратын тұлғалар) үшін ағартушылық жұмысты ұйымдастырады);
 
7. Студенттердің оқу жүктемесін бақылауды жүзеге асырады;
 
8. Оқу сабақтарының кестесін, оқу жылына арналған оқу-өндірістік процестің кестесін, оқытушылардың шығу және аудиториялардың жұмыспен қамтылу кестесін жасайды;
 
9. Есеп беру құжаттамасының уақытылы жасалуын, бекітілуін, ұсынылуын қамтамасыз етеді;
 
10. Колледждің оқу бөлімінің жұмысын ұйымдастырады. Оқытушыларды қажетті құжаттармен және материалдармен қамтамасыз етеді. Педагогикалық қызметкерлерге инновациялық бағдарламалар мен технологияларды игеруге және әзірлеуге көмек көрсетеді;
 
11. Педагогикалық кадрларды іріктеу мен орналастыруға қатысады;
 
12.  Білім беру процесін жетілдіру және білім беру мекемесін басқару бойынша ұсыныстар енгізеді;
 
13. Білім беру мекемесінің педагогикалық қызметкерлерін аттестаттаудан өткізуге және дайындауға қатысады;
 
14. Оқытушылардың оқу жүктемесін жоспарлайды және бөледі
15. Білім беру процесінің сапасын, білім алушылардың білім беру қызметінің нәтижелерін бағалаудың объективтілігін, факультативтердің жұмысын, ҚР Мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сәйкес білім алушылардың дайындық деңгейін қамтамасыз етуді жоспарлайды және жүзеге асырады;
 
16. Колледждің оқу-ұйымдастыру қызметі бойынша мәліметтер базасын жүргізуді ұйымдастырады;
 
17. Педагогикалық кеңестің және әкімшілік Кеңестің отырыстарына сұрақтар дайындайды;
 
18. Үлгерім мен қатысушылықты талдайды. Сынып жетекшілерімен бірге студенттердің үлгерімін арттыру және сабаққа қатысуын жақсарту бойынша жұмысты ұйымдастырады;
 
19. Негізгі білім беру бағдарламаларын жобалау және әзірлеу процесіне жауап береді;
 
20. Алдын ала, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттаудың барлық нысандарын дайындау және өткізу жөніндегі жұмысты ұйымдастырады. Құжаттарды дайындайды және емтихан комиссияларының жұмысын ұйымдастырады;
 
21. Оқытушылардың жұмысын бақылауды жүзеге асырады, сабақтарға қатысады, оқу сабақтары журналдарының дұрыс және ұқыпты жүргізілуін жүйелі түрде тексереді;
 
22. Колледж бойынша оқу және оқу-ұйымдастыру құжаттарын басқару процедурасына жауап береді;
 
23. Білім беру процесін ұйымдастыру әдістерін және қазіргі заманғы білім беру технологияларын, оның ішінде қашықтықтан оқыту технологияларын жетілдіруді қамтамасыз етеді.;
 
24. Білім беру процесін оқу-әдістемелік сүйемелдеу мәселелері бойынша оқу кабинеттерінің қызметін бақылайды;
 
25. Оқу кабинеттері мен кітапханаларды қазіргі заманғы жабдықтармен, көрнекі құралдармен және оқытудың техникалық құралдарымен жабдықтау, Оқу-әдістемелік, көркем және мерзімді әдебиеттермен толықтыру мәселелеріне қатысады;
 
26. Өз біліктілігін арттыру бойынша жұмыс істейді;
 
27. Қолда бар кезекшілік кестесіне сәйкес кезекші әкімшінің міндеттерін орындайды;
 
28. Колледж директоры болмаған кезде оның міндеттерін атқарады және олардың тиісті орындалуына жауапты болады.
 

Заместитель директора по воспитательной работе (ВР).

            1. Организация и проведение конкурсов, смотров, конференций, смотров и других культурно – массовых мероприятий.

            2. Разработка и осуществление комплекса воспитательных мероприятий по подготовке квалифицированных специалистов с высокими нравственными качествами.

            3. Организация и развитие самоуправления студентов.

            4. Составление текущих и перспективных планов воспитательной работы в колледже, контроль  за ходом их  выполнения.

            5. Координация работы общественных организаций студентов. Молодежная политика.

            6. Организация работы кружков, клубов по интересам.

            7. Организация трудового воспитания учащихся совместно советом колледжа.

            8. Организация работы мастеров и классных руководителей групп и контроль за её выполнением.

            9. Организация систематического контроля за  дисциплиной и посещаемостью студентов.

      10. Организация работы с родителями.

       11. Координация спортивно – массовой и оздоровительной работы совместно с руководителем физического воспитания и начальной военно-патриотического воспитания.

              12. Контроль за работой психолога и социального педагога.

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части

1.  Организует обеспечение учебных аудиторий, лабораторий, кабинетов, хозяйственных т культурно-бытовых помещений оборудованием, мебелью, инвентарем, материалами в соответствии с заявками и в объеме выделенных средств.
2. Организует работу по новому строительству, капитальному и текущим ремонтам, предоставляет документы для внесения в смету по своим направлениям.
3. Организует работу автомобильного транспорта.
4. Проводит подбор, воспитание и расстановку штата административно-хозяйственной службы.
5. Осуществляет контроль за трудовой дисциплиной работников административно -хозяйственной части.
6. Руководит обеспечением чистоты и порядка, санитарно-гигиенического состояния в аудиториях, лабораториях, кабинетах, спортивном и актовом залах и в других помещениях здания заведения, территории хозяйственного двора.
7. Организует выполнение мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности в производственно-хозяйственных подразделениях административно-хозяйственной части.
8. Руководит работой по эксплуатации и содержанию территории, зданий и сооружений.
9. Осуществляет контроль за безопасным хранением химреактивов, оборудования и сырья.
10. Организует работы по санитарной уборке закрепленной территории в городе.
11. Участвует в составе комиссии по государственным закупкам, обеспечивает выполнение мероприятий по энергосбережению.