Конкурс өткізу туралы хабарландыру

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Рудный тау-кен-технологиялық колледжі» КМҚК 1 бірлік өндірістік оқыту шеберлерінің бос және (немесе) уақытша бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:
1) өндірістік оқыту шебері, В 2 -4 буыны, еңбекақы - 145116 т.
Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Рудный тау-кен-технологиялық колледжі» КМҚК орналасқан жері: Қостанай облысы, Рудный қаласы, Ленин көшесі, 151 үй, телефон 5-08-00, электрондық пошта rpl.rdn@yandex.kz. пошталық мекенжайы: Қостанай облысы, Рудный қаласы, Ленин көшесі, 151 үй, индексі 111502.
Кәсіпорын қызметінің мәні техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру болып табылады.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі-жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық білім немесе тиісті бейіндер бойынша кәсіптік білім, жұмыс стажына талап қойылмайды;
Конкурс «Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық тағайындау және мектепке дейінгі, орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарының басшылары лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 бұйрығына сәйкес өткізіледі.
Конкурсқа қатысушыларға арналған әңгімелесу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Конституциясын білу мәселелерін, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Педагог мәртебесі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарын, білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын, білім алушыларды оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша өзге де нормативтік құқықтық актілерді қамтиды;
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар
1) осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);
3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты тұрғылықты мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген – бар болса);
4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);
6) «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;
7) психоневрологиялық ұйымнан анықтама;
8) наркологиялық ұйымнан анықтама;
9) ұлттық біліктілік тестілеу сертификаты (бұдан әрі - ТБЖ) немесе педагог-модератордың, педагог-сарапшының, педагог-зерттеушінің, педагог-шебердің біліктілік санатының болуы туралы куәлік (бар болса);
10) педагогтің бос немесе уақытша бос лауазымына кандидаттың 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған бағалау парағы.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлға хабарландыруда көрсетілген құжаттарды қабылдау мерзімінде келесі құжаттарды электрондық немесе қағаз түрінде жолдайды:
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы құжаттарды қатысушыға қайтару үшін негіз болып табылады.
Конкурсқа қатысушы бар болған жағдайда біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшірмелері, алдыңғы жұмыс орнының басшылығынан ұсынымдар) ұсынады.
Конкурсқа қатысуға көрсетілген құжаттар Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Рудный тау-кен-технологиялық колледжі» КМҚК сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін Қостанай облысы, Рудный қаласы, Ленин көшесі, 151 үй, кадр бөлімі меңгерушісінің кабинеті мекенжайы бойынша ұсынылуы тиіс. Анықтама телефоны: 5-08-00,
Конкурсқа құжаттарды қабылдау кезеңі:
басталуы-2023 жылғы 28 тамыз сағат 11.00 - ден бастап;
аяқталу уақыты-2023 жылдың 06 қыркүйек, сағат 17.00-ге дейін.

Объявление о проведении конкурса

КГКП «Рудненский горно-технологический колледж» Управления образования акимата Костанайской области объявляет конкурс на занятие вакантной и (или) временно вакантной должности мастеров производственного обучения 1 единица:
1) мастер производственного обучения, звено В2 -4, оклад - 145116 т.
Местонахождение КГКП «Рудненский горно-технологический колледж» Управления образования акимата Костанайской области: Костанайская область, город Рудный, улица Ленина, дом 151, телефон 5-08-00, электронная почта rpl.rdn@yandex.kz. почтовый адрес: Костанайская область, город Рудный, улица Ленина, дом 151 индекс 111502
Предметом деятельности Предприятия является подготовка специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием, переподготовка и повышение квалификации.
Требования к участникам конкурса: образование – высшее и (или) послевузовское педагогическое образование или профессиональное образование по соответствующим профилям без предъявления требований к стажу работы;
Конкурс проводится в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года № 57 "Об утверждении Правил конкурсного замещения руководителей государственных организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования и конкурсного назначения на должность руководителей государственных организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного, среднего образования и образовательные программы дополнительного образования"
Программа собеседования для участников конкурса включает в себя вопросы на знание Конституции Республики Казахстан, законы Республики Казахстан "Об образовании", "О статусе педагога", "О противодействии коррупции", государственные программы развития образования, иные нормативные правовые акты по вопросам образования и воспитания обучающихся;
Документы, необходимые для участия в конкурсе:
1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам;
2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии);
4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми квалификационными характеристиками педагогов;
5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);
6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579);
7) справку с психоневрологической организации;
8) справку с наркологической организации;
9) сертификат Национального квалификационного тестирования (далее - НКТ) или удостоверение о наличии квалификационной категории педагога-модератора, педагога-эксперта, педагога-исследователя, педагога-мастера (при наличии);
10) заполненный Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога по форме согласно приложению 11.
Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки приема документов, указанных в объявлении, направляет следующие документы в электронном или бумажном виде:
Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.
Участник конкурса при наличии представляет дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).
Указанные документы на участие в конкурсе должны быть представлены в КГКП «Рудненский горно-технологический колледж» Управления образования акимата Костанайской области с 8:00 часов до 17:00 часов по адресу: Костанайская область, город Рудный, Ленина, дом 151, кабинет заведующей отделом кадров. Телефон для справок: 5-08-00,
Период приема документов в конкурсе:
начало – 28 августа 2023 года с 11 ч. 00 мин;
время окончания – 06 сентября 2023 года до 17ч. 00 мин.

No votes yet