«Үздік пәндік-циклдық комиссия» байқауының қорытындысы

  2021-2022 оқу жылында Рудный тау-кен-технологиялық колледжінде «Үздік пәндік-циклдік комиссия» байқауы өтті. Байқау оқу-тәрбие процесін жетілдіру және оқыту сапасын арттыру, пәндік-циклдік комиссия педагогтерінің жұмысын ынталандыру мақсатында өткізілді. Байқауға колледждің 3 пәндік-циклдік комиссиясы қатысты: жалпы білім беру пәндерінің ПЦК, арнайы пәндердің ПЦК, өндірістік оқыту шеберлерінің ПЦК.

     Ережеге сәйкес, байқау 2 кезеңде өтті.  Бірінші кезең – сырттай (нысанды толтыру, баллдарды есептеу және растайтын құжаттарды жинау), екіншісі-жұмыс тәжірибесін жалпылау, оған ПЦК оқытушыларының іс-әрекеті өнімдерінің көрмесі бар ПЦК ашық отырысы кіреді.

Байқауқорытындысы бойынша:

1 орын – арнайы пәндердің пәндік-циклдік комиссиясы

2 орын - жалпы білім беру пәндерінің пәндік-циклдік комиссиясы

3 орын - өндірістік оқыту шеберлерінің пәндік - циклдік комиссиясыие болды.

Құттықтаймыз!!!

 

Итоги  конкурса  «Лучшая предметно – цикловая комиссия»

 В 2021-2022 учебном году  в Рудненском горно-технологическом колледже  прошел конкурс «Лучшая предметно-цикловая комиссия». Конкурс проводился с целью совершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения качества обучения, стимулирования работы педагогов предметно-цикловых комиссий.     В конкурсе приняли участие 3 предметно-цикловые комиссии колледжа:   ПЦК общеобразовательных дисциплин, ПЦК специальных дисциплин, ПЦК мастеров производственного обучения.

   Согласно положению конкурс проходил в 2 этапа. Первый этап – заочный (заполнение формы, подсчёт баллов  и сбор подтверждающей документации), второй  – обобщение опыта работы, включающий в себя  открытое заседание ПЦК с выставкой продуктов деятельности педагогов ПЦК.

    По итогам конкурса:

 1 место – предметно-цикловая комиссия специальных дисциплин

 2 место – предметно - цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин

 3 место  - предметно- цикловая комиссия мастеров производственного  

                  обучения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Results of the competition "Best Subject - Cycle Commission"

In the 2021-2022 academic year, the Best Subject-CEC competition was held at the Rudny Mining Technological College. The competition was held in order to improve the educational process and improve the quality of training, stimulate the work of teachers of subject-cycle commissions. The competition was attended by 3 subject-cycle commissions of the college: PCC of general education disciplines, PCC of special disciplines, PCC of masters of industrial training.

According to the regulation, the competition was held in 2 stages. The first stage is correspondence (filling out the form, counting points and collecting supporting documentation), the second is a generalization of work experience, which includes an open meeting of the PCC with an exhibition of the products of the activities of PCC teachers.

According to the results of the competition:

1st place - subject-cycle commission of special disciplines

2nd place - subject - cycle commission of general education disciplines

3rd place - subject-cycle commission of production foremen training.

 

Голосов еще нет