Колледж қоржынына қола медаль!

  АӘжТД оқытушысы Абай Жақсығалиұлы Лұқпанов Қостанай облысының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары арасында «Үздік кәсіптік бағдар беруші» облыстық конкурсында Рудный тау-кен-технологиялық колледжін ұсынды.

Байқау кәсіптік бағдар беру жұмысын ұйымдастыру мен үйлестірудің жаңа тәсілдерін анықтауға, білім алушылардың тұлғалық және кәсіптік өзін-өзі тануының әдіс-тәсілдері мен нысандарын танымал етуге бағытталған және екі тапсырмадан тұрды.

Бірінші тапсырмада Абай Жақсығалиұлы шығармашылықты көрсете отырып, «Мен-кәсіби бағдар берушімін!»визит карточкасын ерекше және эмоционалды түрде ұсынды. «Кәсіби бағдаршының өмірінен бір күн» атты қойылымы колледждің кәсіби бағдар жұмысының мәнін көрсетуге мүмкіндік берді.  

 Екінші тапсырмада қатысушылар Рудный тау-кен-технологиялық колледжінің кәсіптік бағдар беру орталығының үлгісін көрсетті. Абай Жақсығалиұлы өз сөзінде орталықтың құрылымы, жұмыстың формалары мен әдістерінің тәжірибелік қолданылуы туралы айтып, қазіргі білім беру ортасында кәсіптік бағдар беру мәселелерінің шешімін ашты.   

Байқау қорытындысы бойынша Абай Жақсығалиұлы 18 қатысушының 3-ші орынды иеленіп, «Үздік кәсіби бағдар беруші!» атағына ие болды. 

Преподаватель НВиТП  Лұқпанов Абай Жақсығалиұлы представлял Рудненский горно-технологический коледж в  областном  конкурсе «Лучший профориентатор»  среди организаций технического и профессионального, послесреднего образования Костанайской области.

    Конкурс  направлен на выявление новых подходов в организации и кординации профориантационной работы, популяризпации методов и форм личностного и професисонального самоопредления обучающихся и состоял из двух заданий.

  В первом задание Абай  Жақсығалиұлы, проявив творчекий подход,   оригинально и эмоционально  представил визитную карточку «Я – профориентатор!».   Сценка «Один день из жизни профориентатора» позволила показать суть профориентационной работы колледжа.

 Во втором задании  конкурсант показал модель профориентационного центра  Рудненского горно-технологического колледжа. В своем   выступлении  Абай Жақсығалиұлы  рассказал о структуре центра,  практической  применимости форм и методов работы,  раскрыл  решение  проблем профориентации в современной образовательной среде.  

   По итогу конкурса  Абай Жақсығалиұлы завовевал 3 почетное место из 18 конкурсантов и удостоен звания «Лучший профориентатор!»

BMT teacher LurpanovAbayZharsygaliylyhad  representedRudneny Mining  Technological College in the regional competition "Best Career Guide" among technical and professional organizations, after secondary education in Kostanay region.

The competition is aimed at identifying new approaches in the organization and coordination of professional orientation work, popularizing the methods and forms of personal and professional self-determination of students and consisted of two tasks.

In the first task, AbayZhaкsygaliulyshowed a creative approach, originally and emotionally presented the business card "I am a career guide!" The scene "One Day in the Life of a Career Guide" made it possible to show the essence of the career guidance work of the college.

In the second task, the contestant showed a model of the career guidance center of the Rudneny Mining Technological College. In his speech, AbayZhaksygaliuly spoke about the structure of the center, the practical applicability of forms and methods of work, revealed the solution to the problems of career guidance in the modern educational environment.

As a result of the competition, AbayZhaksygaliuly won 3 honorary places out of 18 contestants and was awarded the title "Best Career Guide!"

 

Голосов еще нет