Кез келген олимпиада-бұл өзіңе деген зияткерлік сынақ!

Олимпиадашы болу-өз пәніңмен танудыбілдіреді. 2022 жылғы 3-5 мамыр аралығында Рудный тау-кен-технологиялық колледжінің базасында физика пәні бойынша I студенттік қашықтық олимпиадасы өтті. Олимпиаданың бірегейлігі-ол 32 жыл бойы оқу орнын басқарған және өмірінің көптеген жылдарын студенттерді оқыту мен тәрбиелеуге арнаған Владимир Андреевич Зинкинді еске алуға арналды.

Олимпиадаға Рудный қаласының ТжКБ ұйымдарының студенттері қатарынан 26 қатысушы болды, олардың ішінде Ы.Алтынсарин атындағы әлеуметтік-гуманитарлық колледжі, музыкалық, тау-кен-технологиялық, политехникалық колледждері, сондай-ақ құрылыс және көлік, технология және сервис колледждері қатысты.

Олимпиада қорытындысы бойынша тау-кен-технологиялық колледжінің студенттері Светлана Емалетдинова мен Сәуле Калдыбекова бірінші жүлделі орынға, музыкалық колледждің студенттері Нургуль Кущугулова екінші жүлделі орынға ие болды. Олимпиадаға қатысқан барлық қатысушылар белсенділігі үшін сертификаттармен және алғыс хаттармен, ал жүлделі орындарға ие болған қатысушылар «VirClub» – ға бару үшін грамоталармен және сертификаттармен марапатталды.

Любая олимпиада — это интеллектуальный вызов самому себе!

Быть олимпиадником — значит гореть своим предметом.

С 3 по 5 мая 2022 года на базе Рудненского горно-технологического колледжа состоялась I студенческая дистанционная олимпиада по физике.  Уникальность олимпиады заключалась в том, что она была посвящена памяти Владимира Андреевича Зинкина, который на протяжении 32 лет руководил учебным заведением и многие годы своей жизни посвятил обучению и воспитанию студентов.

В олимпиаде приняло участие 26 участников из числа студентов организаций ТиППО г. Рудного, среди которых:  социально-гуманитарный колледж имени И.Алтынсарина,  музыкальный, горно-технологический, политехнический  колледжи, а также колледжи строительства и транспорта и технологии и сервиса.

 

По итогам олимпиады первое призовое место у студенток горно-технологического колледжа Емалетдиновой Светланы и Калдыбековой Сауле, второе призовое место у КущугуловойНургуль - студентки музыкального колледжа. Все участники, принявшие участие в Олимпиаде награждены сертификатами и благодарственными письмами за активность, а участники, занявшие призовые места – грамотами и сертификатами на посещение «VirClub».

Any Olympiad is an intellectual challenge to itself!

To be an Olympiad is to burn with your subject.

From May 3 to May 5, 2022, the I Student Remote Physics Olympiad was held on the basis of the Rudny Mining and Technological College. The uniqueness of the Olympiad was that it was dedicated to the memory of Vladimir AndreevichZinkin, who led the college  for 32 years  and devoted many years of his life to teaching and educating students.

The Olympiad was attended by 26 participants from among the students of the TVE organizations in Rudny, including: I. Altynsarin Social and Humanitarian College, music, mining and technology, polytechnic colleges, as well as colleges of construction and transport and technology and service.

According to the results of the Olympiad, the first prize was given to students of the mining and technological college Emaletdinova Svetlana and KaldybekovaSaule, the second prize was given to KushchugulovaNurgul, a student of the College of Music. All participants who took part in the Olympics were awarded certificates and letters of thanks for their activity, and participants who took prizes were awarded diplomas and certificates for visiting VirClub.

Голосов еще нет