ПЕДАГОГТАРДЫҢ IT ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН АРТТЫРАМЫЗ! ПОВЫШАЕМ IT КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ!

   Бүгінгі таңда колледж студенттері сандық ортада өмір сүруде. Олар бағдарламалық жасақтаманы оңай игереді, оқу материалын үйренуге көмектесетін ақпараттық технологияларды үлкен ықыласпен қолданады. Бұл шындықтар тиісті ақпараттық мәдениетті қажет етеді және аудиторияны керемет меңгеріп қана қоймай, сонымен қатар электронды оқыту құралдарының тез өзгеретін ортасында өзін еркін сезінетін оқытушылардан  талап етеді.Педагогтердің IT құзыреттілігінің деңгейін арттыру мәселесі өзекті болып келеді, осыған байланысты 16 ақпанда Рудный тау-кен-технологиялық колледжінде «Педагогтердің IT құзыреттілігін дамыту және жетілдіру кәсібилікті арттыру құралы ретінде»педагогикалық кеңесі өткізілді, оның мақсаты сапалы оқыту мен кәсіпқойлықты арттырудың маңызды ресурсы ретінде педагогтің АКТ –құзыреттілігін жетілдіру қажеттілігін негіздеуболды.  

   Педагогикалық кеңес теориялық және практикалық бөлімдерден тұрды. Бірінші бөлімде әдіскер Ирина Сергеевна Рябова педагогтердің АКТ-құзыреттілігін дамыту, кәсіби шеберлік пен шығармашылық өсу құралы ретінде, оқыту сапасын арттыру және білімді тиімді бақылау мақсатында білім беру үрдісіне АКТ енгізу туралы айтып берді.

    Практикалық бөлімде колледж педагогтары «Googl-формалардың онлайн сервисінің мүмкіндіктері» (информатика оқытушысы Т.И. Чиркина), «Онлайн–платформалар арқылы интерактивті тапсырмаларды әзірлеу» (А.А. Голубева, ағылшын тілі оқытушысы, И.С. Рябова, информатика оқытушысы) шеберлік сабақтарына қатысты. 

   Мастер-класс барысында педагогтар интерактивті тапсырмаларды (онлайн-платформа) үлкен қызығушылықпен Triventy.com, Kahhot әзірледі) және Googl формаларын қолдана отырып сауалнамалар құруды үйренді. Әрине, жаңа технологияларды игеру үшін бір рет жеткіліксіз, бірақ оқытушы өзіне қажет онлайн-платформалардың негіздерін өз бетінше оқып үйрену қажеттілігін түсінбей және оларды қолдана бастағанға дейін, ол бұл құралдарды тиісті деңгейде меңгеруді үйренбейді.

   Педагогикалық кеңесте берілген ақпарат педагогтарға олардың педагогикалық қызметінде пайдалы болады деп үміттенеміз. Және сіздердің әрқайсыңыз қол жеткізілген АКТ-құзыреттілік деңгейіне тоқтамайсыз, деп сенеміз.  Педагогтің IT-құзыреттерінің деңгейі педагогтің өзіне, оның оқып-білуге, қолдануға, жетілдіруге деген ықыласына байланысты.

   Сегодня студенты колледжа живут в цифровом окружении. Они легко осваивают программное обеспечение, с большим желанием используют информационные технологии, помогающие изучить учебный материал. Эти реалии требуют соответствующей информационной культуры и от педагогов, способных не только блестяще владеть аудиторией, но и, в случае необходимости, свободно чувствовать себя в быстро меняющемся окружении электронных средств обучения.  Вопрос о повышении уровня  ITкомпетенций  педагогов становится все более актуальным,  в связи с этим  16 февраля  в Рудненском горно -технологическом колледже был проведен педагогический совет   «Развитие и совершенствование IT  компетенций  педагогов как средство повышения профессионализма»,  цель которого обоснование необходимости совершенствования ИКТ –компетентности педагога, как важнейшего ресурса качественного обучения и повышения профессионализма.

    Педагогический совет состоял  из теоретической и практической частей.  В первой  части методист Рябова Ирина Сергеевна рассказала  о развитии  ИКТ - компетентности педагогов, как средство профессионального мастерства и творческого роста, о внедрении ИКТ в образовательный процесс с целью повышения качества обучения и эффективного контроля знаний.

 В практической части педагоги колледжа принимали участие  в мастер-классах: «Возможности онлайн сервиса Googl–форм» (Чиркина Т.И, преподаватель информатики), «Разработка интерактивных заданий посредствам онлайн –платформ»  (Голубева А.А, преподаватель английского языка, Рябова И.С., преподаватель информатики).

  В ходе мастер-классов, педагоги  с большим интересом разрабатывали интерактивные задания (онлайн-платформа Triventy.com, Kahhot) и  учились составлять анкеты, используя  Googl-формы. Конечно, одного раза не достаточно чтоб  освоить  новые технологии, но пока педагог не осознает необходимости самостоятельного изучения необходимых ему азов онлайн-платформ  и не приступит к их применению, он не научится владеть этим инструментов на должном уровне.

  Надеемся, что, информация, предоставленная на педагогическом совете, пригодится педагогам в их педагогической деятельности. И каждый из Вас не будет останавливаться на достигнутом уровнем ИКТ - компетентности.  Уровень  IT - компетенций педагога  зависит от самого педагога, его желания изучать, применять, совершенствоваться.

Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (1 голос)