Студенттердің табысты зерттеу қызметінің шарты ретінде ғылыми-практикалық конференция.

2022 жылдың 13 сәуірінде Рудный тау-кен-технологиялық колледжінде  «Инновациялар. Интеллект. Білім.» ҚР Ғылым күніне арналған студенттік ғылыми-практикалық конференция өтті. Конференцияға түрлі мамандықтардың 1 және 2 курс студенттері қатысты, ғылыми жетекшілері оқытушылар және өндірістік оқыту шеберлері болды. 

   Көптеген студенттер үшін конференцияға қатысу-Ғылымға алғашқы қадам.

Ұсынылған жұмыстар авторлардың бірегей зерттеулері болып табылды, баяндамалар үлкен қызығушылық тудырды, олар қазіргі қоғамның және жалпы білім беру үрдісінің өзекті мәселелерін қозғады. 

  Әрбір зерттеу жұмысының міндетті бөлігі автордың жеке зерттеулеріне негізделген тәжірибелік бөлім болып табылады.Барлық қатысушылар өз жұмыстарының практикалық бөлімін көрсетті.

  Қазылар алқасы үздік жұмыстарды номинациялар мен дипломдармен атап өтті.

1 орын- София Балашова (ПҚБ-21 тобы., ғылыми жетекші Қ.Т. Сұлтанова, арнайы пәндер оқытушысы)

2 орын-Артем Синенко, Владислав Юрьев (Т-20 тобы, ғылыми жетекші А.Ж. Алтынбаева ө/о шебері, О.В. Проданец математика пәнінің оқытушысы)  

3 орын — Светлана Есмалетдинова ПҚБ-21 тобы, (ғылыми жетекшісі В.С. Кадырова, химия пәнінің оқытушысы)

Номинация «Ғылыми танымға талпынысы үшін» - Данияр Какишев ПҚБ-20 тобының студенті (ғылыми жетекшісі О.В. Афанасьева, ө/о шебері) 

«Ұсынылған жұмыстың өзектілігі үшін» номинациясы - Сергей Макаров, ҚЖ-21 тобының студенті (ғылыми жетекшісі Е.В. Карпенко)

Студенттер үшін Конференцияға қатысу сенімділік пен өзін-өзі бағалауды дамытуға ықпал ететін шешендік өнердегі жақсы сабақ болып табылады.

 

 

Научно – практическая конференция как условие успешной исследовательской деятельности студентов.

 13 апреля 2022 года в Рудненском горно-технологическом колледже  состоялась студенческая научно-практическая конференция  «Инновации. Интеллект. Образование.», посвященная Дню науки РК. Участниками Конференции стали студенты  1и 2 курсов  различных профессий, научные руководители которых преподаватели и  мастера производственного обучения.

  Для большинства студентов участие в Конференции – первый шаг в науку.  Представленные работы являлись оригинальными исследованиями авторов,  доклады вызвали живой интерес, они затрагивали актуальные и насущные проблемы современного общества и образовательного процесса в целом.

  Обязательным каждой исследовательской работы  являться практическая часть, основанная на собственных исследованиях автора. Все без исключения участники продемонстрировали практический раздел своих работ.

  Компетентное жюри  отметили лучшие  работы номинациями и дипломами.

1 место  - Балашова София  (гр.ОПИ-21., научный руководитель Султанова К.Т, преподаватель специальных дисциплин)

2 место- Синенко Артем, Юрьев Владислав  (гр.Т-20, научный руководитель Алтыбаева А.Ж мастер п/о, Проданец О.В.преподаватель математики)

3 место — Есмалетдинова Светлана гр.ОПИ-21, (научный руководитель Кадырова В.С., преподаватель химии.)

 Номинация «За стремление к научному познанию»  - Какишев Данияр студент гр ОПИ -20 (научный руководитель Афанасьева О.В., мастер п/о)

Номинация «За актуальность представленной работы»   - Макаров Сергей, студент гр.Пр-21 (научный руководитель Карпенко Е.В.)

Участие в Конференции для студентов – это хороший урок публичного выступления, способствующий  развитию уверенности и повышению самооценки.

Голосов еще нет