Әскери-далалық жиындар

       2022 жылғы 03 маусым мен 04 маусым аралығында «Рудный тау-кен технологиялық колледжі» КМҚК-да 36-сағаттық әскери–далалық жиын өтті, оған екінші курстың 70 білім алушысы - үш взвод ұлдар және бір взвод қыздар қатысты. Жиын барысында ұлдар әскери қызметтің негіздері бойынша тәжірибелік дағдыларды, ал қыздар алғашқы көмек көрсету дағдыларын алды.

     ӘДЖ бағдарламасына мыналар кіреді: саптық дайындық, азимут қозғалысы, КА толық бөлшектемеу және жинақтамау, газқағар және ЖҚК костюмін кию, 100 метрге жүгіру, 250 метрге жүгіру, белтемірге тартылу, итерлу, медициналық дайындық, тест тапсырмалары, әскери рәміздерді оқу, гранатты қашықтыққа және нысанаға лақтыру, окоп қазу және кедергі жолағынан өту.

     Ө/о шеберлері Р.Ж. Искаков, А.Е. Ерполатов, Ю.Р. Гиззатов және медбике У.Г. Бакубаева біздің колледж аумағында ұйымдастырылған оқу-дала жиындарының жоспарланған бағдарламасын өткізуде үлкен жауапкершілік пен көмек көрсетті.

      Әскери-дала жиындары кезінде, әскери-дала жиындарының қорытындысы бойынша үздік взвод: 1 орын – 3 взвод (Т-20) тобы, 2 орын - 1 взвод (ПҚБ-20) тобы, 3 орын – 2 взвод (ЭМ-20) тобы анықталды; әскери-дала  жиындарындағы взвод командирінің үздік орынбасары болып П.Химич (Т-20) тобының студенті айқындалды, тартылудан ең үздік болып Б. Мирам (ПҚБ-20) тобының студенті және В. Юрьев (Т-20) тобының студенті (екеуі де 26 рет көтеріліп) атанды; 100 метрденең үздік  -  К. Фисатиди (12,72 сек) секірді; 250 метрге ең үздік  - Д. Фриз  (40,10 сек) секірді; тақап жатып итермелеудің үздігі – С. Махышов (111 рет) көтерілді; гранаттарды  лақтырудан үздік –В. Гаврилюк (ПҚБ-20) тобының студенті (49 м. лақырып) атанды; КЖА-74 толық  бөлшектемеуден үздік В. Гаврилюк (11 сек.) орындап шықты.    

    Білім алушылар өздерінің дене және тактикалық дайындық деңгейін көтерді, жеке қасиеттерін, күшін, ептілігі мен шыдамдылығын көрсетті.

  

  

Военно-полевые сборы

 С 03 июня по 04 июня 2022 года в КГКП «Рудненский горно-технологическом колледже» прошли 36-часовые военно–полевые сборы, в которых приняло участие 70 обучающихся второго курса - три взвода юношей и один взвод девушек. За время проведения сборов юноши получили практические навыки по основам военной службы, а девушки навыки по оказанию первой помощи.

В программу ВПС входили: строевая подготовка, движение по азимутам, не полная разборка и сборка АК, надевание противогаза и ОЗК, бег на 100 м., бег на 250 м., подтягивание на перекладине, отжимание, медицинская подготовка, тестовые задания, изучение воинских символов, метание гранаты на дальность и в цель, выкапывание окопа и преодоление полосы препятствии.

Мастеры п/о Искаков Р. Ж., Ерполатов А. Е.,Гиззатов Ю. Р. и медицинская сестра Бакубаева У. Г. проявили большую ответственность и помощь в проведении запланированной программы учебно-полевых сборов, организованных на территории нашего колледжа.

Во время ВПС были определены: лучший взвод по итогам военно-полевых сборов: 1 место – 3 взвод (Т-20), 2 место- 1 взвод (ОПИ-20), 3 место – 2 взвод (ЭМ-20); лучшими заместителем командира взвода на военно-полевых сборах стал Химич П. (Т-20), лучшими по подтягиванию стали Мирам Б. (ОПИ-20), Юрьев В.(Т-20) (оба 26 раз); лучший на дистанции 100 м. – Фисатиди К. (12,72 сек); лучший на дистанции 250 м. – Фриз Д. (40,10 сек); лучший по отжиманию в упоре лёжа– Махышов С. (111 раз); лучший по метанию гранаты – Гаврилюк В. (ОПИ-20) (49 м); лучший в не полной разборке АКС-74 был Гаврилюк В. (11 сек.);

Обучающиеся повысили свой уровень физической и тактической подготовки, продемонстрировали личностные качества, силу, ловкость и выносливость.

  

Military field fees

From June 03 to June 04, 2022, 36-hour there was held a military field training at the Rudny Mining and Technological+ College,  70 second-year students and  three platoons of young men and one platoon of girlstook part  in it. During the training camp, the boys got practical skills in the basics of military service, and the girls got  first aid skills.

The military field training program included: drill training, azimuth movement, not complete disassembly and assembly of the AC, putting on a gas mask and OZK, running at 100 m, running at 250 m, pulling up on the crossbar, push-up, medical training, test tasks, studying military symbols, throwing a grenade at range and target, digging up a trench and overcoming a lane obstacle.

Vocational trainer Iskakov R.J., Erpolatov A.E., GizzatovYu.R. and Bakubaev's nurse U. G. showed great responsibility and assistance in conducting the planned training and field training program organized on the territory of our college.

During the military field training , the following were determined: the best platoon according to the results of military field training: 1st place - 3 platoon (T-20), 2nd place - 1 platoon (OPI-20), 3rd place - 2 platoon (EM-20); the best deputy platoon commander at the military field training camp was Khimich P. (T-20), the best in pulling up were Miram B. (OPI-20), Yuriev V. (T-20) (both 26 times); the best at a distance of 100 m - Fisatidi K. (12.72 seconds); the best at a distance of 250 m - Frieze D. (40.10 seconds); the best in pressing up in the rest of the lie - Makhyshov S. (111 times); the best in grenade throwing - Gavrilyuk V. (OPI-20) (49 m); the best in an incomplete disassembly of the AKS-74 was Gavrilyuk V. (11 sec.);

Students have increased their level of physical and tactical training, demonstrated personal qualities, strength, dexterity and endurance

 

Голосов еще нет